განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით ტვირთისავეჯისტექნიკისგადაზიდვაგადაზიდვატვირთიავეჯიგადამზიდიგადატანასატვირთოსაყოფაცხოვრებონივთების.სამშენებლომასალებისანნებისმიერტვირთისგადაზიდვა,ავეჯისგადაზიდვა,მანქანისგამოძახება,მუშა-მტვირთავებისგამოძახებანაგვისგატანაძველინივთებისგადაყრაავეჯისგადაზიდვატვირთისგადატანანაგვისგატანაგადაყრა,სამშენებლონარჩენებისნაგვისგადაყრაძველინივთებისგატანაგადაყრაავეჯისგადაყრადასუფთავებაnagvisgatanagadayraavejisgatanadzvelinivtebisgadayragatanaავეჯისადატვირთებისგადატანა,თბილისსადარეგიონებშიავეჯისგადაზიდვაშიდაგადაზიდვებისაქართველოშიშიდაგადაზიდვებიგადაზიდვისნსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაშერეულიტვირთებიგადაზიდვაგადაზიდვებიშერეულიტვირთებისგადზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვებიგადაზიდვასაქართველოშიგადაზიდვაგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვაგადაზიდვა.გადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვაამწემანიპულატორისგადაზივისსერვისიგადაზიდვატვირთებისგადატანასაქართველოშიგადაზიდვასწრაფიგადამზიდიგადაზიდვაგადაზიდვასაქართველოსმაშტაბითგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვათბილისადარეგიონებშიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვაევაკუატორიევაკუატორიგადამზიდიევაკუატორიევაკუატორიტვირთისგადაზიდვატვირთისატრანსპორტოგადაზიდვაგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვისსერვისი+მუშებიტვირთისგადაზიდვაავეჯისადასაყოფაცხოვრებონივთებისგადატანა.ტვირთისგადაზიდვა
რეკლამა ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების გადატანა. ფასი შეთანხმებით
ტვირთის ავეჯის ტექნიკის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
საყოფაცხოვრებო ნივთების . სამშენებლო მასალების  ან ნებისმიერ ფასი შეთანხმებით
ნაგვის გატანა ძველი ნივთების გადაყრა ავეჯის გადაზიდვა ტვირთის გადატანა ფასი შეთანხმებით
ავეჯისა და ტვირთების გადატანა,თბილისსა და რეგიონებში ფასი შეთანხმებით
შიდა გადაზიდვები საქართველოში ფასი შეთანხმებით
შერეული ტიპის გადაზიდვები ფასი შეთანხმებით
ამწე მანიპულატორის გადაზივის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ტვირთების გადატანა საქართველოში ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა საქართველოს მაშტაბით ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა თბილისა და რეგიონებში ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვის სერვისი + მუშები ფასი შეთანხმებით