წესები და პირობები

1: შესავალი:

წინამდებარე დოკუმენტში თქვენ ეცნობით SERVIS.GE ვებგვერდისა და მობილური აპლიკაცია: servis / servis.ge მოხმარების, წესებსა და პირობებს.
წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:
1) ჩვენ - ვებგვერდი: SERVIS.GE მობილური აპლიკაცია: servis / servis.ge;
2) თქვენ - ჩვენი (ვებგვერდი - მობილური აპლიკაციის) მომხმარებელი (დამკვეთი / შემსრულებელი);
3) ვებგვერდი - ჩვენ საკუთრებაში არსებული ვებგვერდები ან მობილური აპლიკაცია რომელიც ზემოთაა აღნიშნული;
4) პროექტი - ჩვენ საკუთრებაში არსებული ზემოთ აღნიშნული "1)" ჩვენ - ვებგვერდი / მობილური აპლიკაცია;
4) პლატფორმა - ჩვენ საკუთრებაში არსებული ზემოთ აღნიშნული "1)" ჩვენ - ვებგვერდი / მობილური აპლიკაცია;
ამ წესების და პირობების გაცნობით, ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია საიტის მომხმარებელსა და მოხმარებასთან. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ ჩვენი ვებგვერდებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებისა და მოხმარების პირობებს. ზოგადი წესები და მოქმედების სფერო საიტის გამოყენების წესები და პირობები წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონე ხელშეკრულებას თქვენ და ჩვენ შორის. თქვენ მიერ სერვისებით სარგებლობის ფაქტი ავტომატურად მოგაქცევთ საიტის გამოყენების წესების და პირობების მოქმედების სფეროში და გულისხმობს იმას, რომ თქვენთვის ცნობილია საიტის გამოყენების წესები და პირობები და სრულად ეთანხმებით მათ.
საიტის გამოყენების წესებისა და პირობების მოქმედება თანაბრად ვრცელდება სერვისის მომხმარებელზე, იმის მიუხედავად, თუ რომელი ტექნიკური საშუალების გამოყენებით ხდება სერვისებზე წვდომის მოპოვება, იქნება ეს ვები (WWW), მობილური ტელეფონი, მობილური აპლიკაცია, მესამე პირების მიერ შექმნილი საკომუნიკაციო პლატფორმები თუ სხვა ნებისმიერი საშუალება.

2: რას ემსახურება პროექტი:

მოცემული პროექტი დამაკავშირებელი ცენტრია მომხმარებლებსა და შემსრულებლებს შორის, პროექტის მიზანია დააკავშიროს დამკვეთი და შემსრულებელი სხვადასხვა მომსახურებით სფეროში, ასევე შექმნას მაქსიმალური კომფორტი მათ შორის.
მომხმარებელი - დამკვეთს
* ჩვენი პროექტის ონლაინ სივრცეში, შესაძლებლობა აქვს მოიძიოს მისთვის სასურველი სერვისი, ინფორმაცია სერვისის პირობებზე და ფასზე, ასევე საკონტაქტო სხვადასხვა ინფორმაცია სერვისზე; მომხმარებელი - შემსრულებელს
* მოცემული პროექტის მეშვეობით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ონლაინ სივრცეში განათავსოს მისთვის სასურველი განცხადება, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება პოტენციური დამკვეთებისთვის;

3: განცხადების განთავსება ჩვენ პლატფორმაზე:

* თქვენი განცხადების/მომსახურების ატვირთვით თქვენ შეძლებთ მომსახურების შესახებ შეატყობინოთ სხვებს,
რომლებიც ეძებენ მსგავს ინფორმაციას ინტერნეტ სივრცეში.
* ჩვენს ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსების შემთხვევაში თქვენ შეგეძლებათ დეტალურად მიუთითოთ თქვენი სერვისის აღწერა.
* შესაძლებელია განათავსოთ განცხადება უფასო ან ფასიანი ვერსიის სახით.
* უფასო განცხადება. განცხადების განთავსება არის სრულიად უფასო. აქტიურია მანამ სანამ განმთავსებელი არ მოისურვებს წაშლას.
* განცხადება, იმისდა მიუხედავად (უფასო თუ ფასიანი სტატუსითაა ის წარმოდგენილი ჩვენ პლატფორმაზე) შესაძლოა და ვიტოვებთ უფლება:
მისი წავშლის ან გავაუქმების, იმ შემთხვევაში თუ ის ეწინააღმდეგება საიტის წესებსა და პირობებს.
* განცხადების განთავსებით პლატფორმაზე თქვენ აქვეყნებთ ინფორმაციას რომელიც ამავე განცხადების განთავსებიდან გახდება საჯარო,
ინფორმაციას აქვეყნებთ თქვენი სურვილით კომერციული ან რაიმე სხვა მიზნების შესაბამისად(რომლის სისწორეზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებლის ავტორს)

4: პასუხისმგებლობები:

ჩვენ ვიღებთ პასუხიმგებლობას:
* თქვენს მიერ შევსებული ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე;
* თქვენი ინფორმაციის განთავსებაზე ინტერნეტ სივრცეში (ჩვენს ზემოთ აღნიშნულ პლატფორმაზე);
* თქვენს მიერ შეძენილი ფასიანი განცხადების (VIP, BANNER ან სხვა) პოზიციის შემთხვევაში,
ვუზრუნველყოთ მისი შესაბამის სივრცეებში განთავსება შეძენილი პერიოდის განმავლობაში;
* იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გექნებათ დასაბუთებული, დადასტურებული ინფორმაცია "განმცხადებელზე (განცხადების ავტორზე)" რომ ის, არაჯეროვნად, არაკეთილსინდისიერათ, ან რაიმე სახის კანონდარღვევით აწარმოებს საქმიანობას და ამ საქმიანობის პოპულარიზაციისთვის იყენებს ჩვენს პლატფორმას - თვენ აუცილებლად განვიხილავთ აღნიშნულ მომხმარებელს და ამავე ინფორმაციის დადასრუტების შემთხვევაში დავბლოკავთ მის ყველა ქმედებას ჩვენს პლატფორმაზე
აუცილებელია მსგავსი ტიპის ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ელექტრონული, წერილობითი გზით ელ-ფოსტის საშუალებით info@servis.ge_ზე,
აუცილებელია დაადასტუროთ თქვენი პიროვნება და თუ რა შემხებლობა გაქვთ აღნიშნულ განმცხადებელთან
აუცილებელია თან დაურთოდ ნებისმიერი სახის დოკუმენტაცია რომელიც დაადასტურებს აღნიშნული განმცხადებლის მიმართ თქვენი პრეტენზიის სიზუსტეს

ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ შევსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და სანდოობაზე (სრული პასუხისმგებლობა ენიჭება განცხადების ავტორს/შემსრულებელს);
ჩვენ არავართ პასუხისმგებლები ჩვენ პლატფორმაზე განთავსებული მომსახურების ხარისხსა და შესრულებაზე (სრული პასუხისმგებლობა ენიჭება განცხადების ავტორს/შემსრულებელს);
ჩვენ არავართ პასუხისმგებლები ჩვენ პლატფორმაზე განთავსებული მომსახურების ფასსა და ანგარიშსწორებაზე (სრული პასუხისმგებლობა ენიჭება განცხადების ავტორს/შემსრულებელს ან განმცხადებლის დამკვეთს);

5: ჩვენი უფლებამოსილება და ანგარიშსწორება:

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევაჩეროთ წავშალოთ ან დავბლოკოთ ნებისმიერე განცხადება ან განმცხადებელი იმისდა მიუხედავად თუ რა პრიორიტეტით (ფასიანი თუ უფასო) სტატუსით სარგებლობს ეს უკანასკნელი,
ჩვენი მხრიდან აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში:
ჩვენ არ ავანაზღაურებთ არანაირ ფინანსურ მხარეს, იმისდა მიუხედავად თუ რა ღირებულების პაკეტითაც არ უნდა სარგებლობდეს ეს უკანასკნელი ზემოთ აღნიშნული ჩვენი გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანისას ან და მანამდე
ჩვენ არ ავანაზღაურებთ არანაირ ფინანსურ მხარეს, რომელიც რომ შეიძლება წარმოიქმნას ჩვენს მომხმარებლებს შორის;
ასევე არ გიბრუნდებათ თანხა რომელსაც თქვენ რიცხავთ ან სხვა გირიცხავთ ამავე პლატფორმის თქვენს ანგარიშზე, "აღნიშნული თანხა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მხოლოდ: ამავე პლატფორმაზე, თქვენი განცხადებისთვის, სხვადასხვა ფასიანი შემოთავაზებების შესაძენად(VIP, BANNER ან სხვა)";

თუ თქვენ არ ეთანხმებით ჩვენს პოლიტიკას - ფინანსურს ან რაიმე სხვას, თქვენ არ უნდა ისარგებლოთ ჩვენი პლატფორმით
ჩვენი პლატფორმის სარგებლობით ან რეგისტრაცია ავტორიზაციით თქვენ სრულად ეთანხმებით ჩვენს პოლიტიკას, წესაბსა და პირობებს, და თქვენ ვერანაირი პრეტენზია ვერ გექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ჩვენს მიმართ;

ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ იმ პასუხისმგებლობას რომ: მხოლოდ შუამავალი რგოლი ვიყოთ მომხმარებლებს შორის და მათ ერთმანეთზე ჰქონდეთ ის ინფორმაცია რომელსაც თავიანთი სურვილით აქვეყნებენ ჩვენი პლატფორმის საშუალებით;

6: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:

თქვენ ჩვენს პლატფორმაზე, შეგყავთ ინფორმაცია, თქვენივე, თქვენს საკუთრებაში ან უფლებამოსილებაში არსებული მომსახურების შესახებ, ასევე თქვენს შესახებ, და ამ ინფორმაციას ასაჯაროვებთ თქვენივე სურვილით, ჩვენი პლატფორმის საშუალებით, თქვენივე სარგებლის მისაღებად ან რაიმე სხვა;
შესაბამისად: ინფორმაციას რომელიც არ შეიცავს კონფიდენციალურ მონაცემებს, და თქვენი მხრიდან განკუთვნილია(გამოქვეყნებულია) თქვენივე სარგებლისთვის(ან რაიმე სხვა) და აქვეყნებთ თქვენივე სურვილისამებრ, ეს ინფორმაცია ვერ ჩაითვლება კონფიდენციალურად და შესაბამისი პასუხისმგებლობებიც ვერასოდეს დადგება და ვერ იარსებებს ჩვენსა და თქვენს შორის.

6.1: რა შეიძლება რომ ჩაითვალოს კონფიდენციალურ ინფორმაციათ:
6.1.1: ინფორმაცია რომელიც თქვენ შეგყავთ ჩვენს პლატფორმაზე და არ ასაჯაროვებთ;
6.1.2:ინფორმაცია რომელიც არ გაქვთ გასაჯაროვებული თუმცა წარსულში გქონდათ გამოქვეყნებული ან შენახული;
6.1.3:ინფორმაციას რომელსაც ჩვენი პროგრამა ინახავს, პლატფორმაზე თქვენი ქმედებების შესახებ;

ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია (6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3;) ჩაითვლება კონფიდენციალურად, რომლის დაცვასა და გამოყენებას მოვახდენთ საქართველოს დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად;

წინამდებარე პოლიტიკა, შესაძლოა, დროდადრო განახლდეს. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, რომ მას გაეცნოთ რეგულარულად.
წინამდებარე პოლიტიკის ბოლო აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა პოლიტიკის უკანასკნელი განახლება.

ბოლო ცვლილება განხორციელდა 2023 წლის 10 იანვარს.