განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით გადაზიდვაშიდადაასევერეგიონებშივემსახურებიკოპანიებსაცტვირთისგადაზიდვა.საბითითდაფიზპირებისმომსახურებაtvirtebisgadazidva,gadazidvisservisi,avejisgadazidva,avejisgadazidvisservisiგადაზიდვისსერვისი(თვითმცლელი)თვითმცლელიტვირთისგადაზიდვანარჩენებისგატანაქუთაისშიავეჯისტვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაყველანაერიტვირთისგადაზიდვასამშენებლომასალებისმიტანადარეკვითგადატვირთისგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაამწემანიპულატორიამწესატვირთოგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვაევაკუატორიევაკუატორიგადამზიდიევაკუატორიევაკუატორიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაგადატანაავეჯისგადატანაgadazidvatvirtebisgadazidvaavejisgadazidvaAvejisgadazidvaგადაზიდვაgadazidvaგადაზიდვისსერვისიgadazidvisservisiტვირთისგადაზიდვაtvirtebisgadazidvaგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიgadazidvaavejisgadazidvatvirtebisgadazidvaავეჯისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვათბილისშიტვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვა
გადაზიდვა შიდა და ასევე რეგიონებში ვემსახურები კოპანიებსაც ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (თვითმცლელი) ფასი შეთანხმებით
ყველანაერი ტვირთის გადაზიდვა სამშენებლო მასალების მიტანა დარეკვით გადა ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით