განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით სახმელეთოგადაზიდვაგადაზიდვასამშენებლოსაქმიანობა,ნარჩენებისგატანასამშენებლონარჩენებისგატანანარჩენებისამშენებლონარჩენებისგატანა,თვითმცლელისმომსახურებასამშენებლონარჩენებისამშენებლონარჩენებისგატანანაგვისგატანასამშენებლოგადაზიდვებიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისი(თვითმცლელი)თვითმცლელიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადამზიდიმომსახურეობაგადაზიდვაგადამზიდისერვისიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვანარჩენებისგატანაგადაზიდვისსერვისი(სამშენებლო)სამშენებლოგადაზიდვაშიდაგადაზიდვებისაქართველოშიშიდაგადაზიდვებისამშენებლომასალებისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისნსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვებიშერეულიტვირთებისგადზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვებიგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვაყველანაერიტვირთისგადაზიდვასამშენებლომასალებისმიტანადარეკვითგადატვირთისგადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვასატრანსპორტოგადაზიდვაგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადამზიდიგადაზიდვასაქართველოსმაშტაბით-gadazidvasaqartvelosmashtabitგადაზიდვა-gadazidva
სამშენებლო საქმიანობა, ნარჩენების გატანა ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო ნარჩენების გატანა, თვითმცლელის მომსახურება ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო ნარჩენების გატანა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (თვითმცლელი) ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (სამშენებლო) ფასი შეთანხმებით
შიდა გადაზიდვები საქართველოში ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო მასალების გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
შერეული ტიპის გადაზიდვები ფასი შეთანხმებით
ყველანაერი ტვირთის გადაზიდვა სამშენებლო მასალების მიტანა დარეკვით გადა ფასი შეთანხმებით